REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Knajpki.pl
z dnia 25 maja 2018 r.
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Definicje
Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:
1) Operator – Fonti.pl sp. z o.o. z siedzibą w Leszno, ul. Narutowicza 61b / 4, 64-100 Leszno, wpisana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000615798, REGON 36431751600000, NIP 697-232-33-66, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, adres poczty elektronicznej (email): info@knajpki.pl;
2) Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Operatora i dostępny pod adresem internetowym www.knajpki.pl , umożliwiający Użytkownikom korzystanie z jego zasobów oraz wprowadzanie własnych danych, w tym Własnych Treści, na zasadach określonych w Regulaminie.
3) Regulamin – niniejszy dokument regulujący w szczególności zasady funkcjonowania Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa i obowiązki Operatora. Przez Regulamin rozumie się także wszelkie ewentualne załączniki do niniejszego dokumentu, wymienione w jego treści, stanowiące jego integralną część.
4) Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność prawną, która korzysta z Serwisu w jakikolwiek sposób, w szczególności odbiera dane z Serwisu lub umieszcza dane w Serwisie. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz osoba pełnoletnia nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego na dokonanie jakiejkolwiek czynności w Serwisie oraz akceptację niniejszego regulaminu.
5) Konto – miejsce w Serwisie dostępne dla Użytkownika po zalogowaniu, poprzez podanie loginu i hasła, za pośrednictwem którego wprowadza on dane do Serwisu, w szczególności dane dotyczące Użytkownika, i zarządza nimi, odbiera określone dane z Serwisu, jak również uzyskuje dostęp do funkcjonalności Serwisu dostępnych wyłącznie dla Użytkowników posiadających Konto w Serwisie. Użytkownik zalogowany na Koncie, uzyskuje możliwość korzystania, na zasadach obowiązujących zalogowanego Użytkownika, także z innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora, których wykaz znajduje się tutaj. Użytkownik, który nie posiada Konta, powinien liczyć się z tym, że będzie miał dostęp do mniejszej liczby funkcjonalności Serwisu, w szczególności może mieć ograniczone możliwości w zakresie wprowadzania, zarządzania i pobierania danych (treści) z Serwisu.

§ 2. Podstawowe informacje dla Użytkowników
1. Operator udostępnia Użytkownikom adres poczty elektronicznej (email): kontakt@fonti.pl, przeznaczony do kontaktów z nim, na który Użytkownicy mogą kierować do Operatora wszelkie zapytania, sugestie, uwagi i informacje związane z korzystaniem lub funkcjonowaniem Serwisu.
2. Ilekroć w treści Regulaminu mowa jest o powiadomieniu, zawiadomieniu lub jakiejkolwiek innej formie kontaktu z Operatorem, oznacza to wysłanie wiadomości email na adres, o jakim mowa jest w ustępie poprzedzającym, chyba że inna forma kontaktu z Operatorem została zastrzeżona innymi postanowieniami Regulaminu.
3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne, chyba że co innego wynika z innych, szczegółowych postanowień Regulaminu, postanowień odrębnych regulaminów, np. określonych akcji prowadzonych w ramach Serwisu przez Operatora, dostępnych dla wszystkich lub wybranych Użytkowników, warunków korzystania z danej usługi oferowanej przez Serwis, udostępnionych na stronach Serwisu, albo odrębnej umowy, zawartej na piśmie przez Użytkownika z Operatorem.
4. Każda osoba przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązana jest do zapoznania się z Regulaminem i akceptacji jego postanowień. Przy czym korzystanie z Serwisu oznacza akceptację i zobowiązanie się przez korzystającego z Serwisu (Użytkownika) do przestrzegania postanowień Regulaminu.
5. Logo i nazwa Serwisu są dobrami prawnie chronionymi i przysługują Operatorowi. Jakiekolwiek wykorzystywanie logo lub nazwy Serwisu bez zgody Operatora, poza przypadkami dozwolonymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jest zabronione. Ochronie prawnej podlega także wygląd graficzny, oprogramowanie oraz baza danych Serwisu.
6. Operator zastrzega sobie prawo do umieszczania w Serwisie materiałów reklamowych, promocyjnych pochodzących od Operatora lub osób trzecich.

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu; zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym; zgłaszanie bezprawności treści
1. W celu prawidłowego korzystania przez Użytkowników z usług dostępnych w Serwisie, w tym w celu skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
1) połączenie z siecią Internet;
2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
4) w celu dokonania rejestracji w Serwisie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
2. Operator wyraźnie zastrzega, iż kategorycznie zabronione jest umieszczanie w Serwisie jakichkolwiek treści, w tym fotografii, plików audio, video, o charakterze bezprawnym, w szczególności treści wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, zawierających treści pornograficzne, pochwalających faszyzm, nazizm, komunizm, propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób, etc.
3. W przypadku powzięcia przez Operatora wiedzy o zamieszczeniu w Serwisie przez jakiegokolwiek Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, dostęp do nich może zostać uniemożliwiony przez Operatora, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Na zasadach określonych w ww. ustawie, wyłączona jest odpowiedzialność Operatora wobec Użytkownika, który zamieścił takie dane, w szczególności odpowiedzialność odszkodowawcza, z tytułu uniemożliwienia dostępu do takich danych.
4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora o przypadkach umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym. W tym celu należy wysłać do Operatora, na adres email, o jakim mowa jest w § 2 ust 1 Regulaminu, wiadomość z odpowiednią informacją, zawierającą link do podstrony Serwisu, na której znajdują się bezprawne treści lub inne wskazówki umożliwiające Operatorowi zlokalizowanie umiejscowienia w Serwisie bezprawnych treści. W stosunku do Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego powyższe zobowiązanie nie ma charakteru wiążącego. Operator zwraca się jednak z prośbą do takich Użytkowników o dobrowolne zgłaszanie przypadków umieszczenia w Serwisie treści o charakterze bezprawnym.
5. Jeżeli jakakolwiek osoba trzecia wystąpi przeciwko Operatorowi z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z naruszeniem przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub powszechnie obowiązującego prawa, Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie przystąpić do sporu po stronie Operatora i doprowadzić do zwolnienia Operatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem ww. osób. Nadto Użytkownik jest zobowiązany do naprawienia wyrządzonej Operatorowi szkody, jak również do zwrotu w pełnej wysokości wszelkich poniesionych przez Operatora kosztów, w szczególności kosztów sądowych, wynagrodzenia pełnomocników oraz zastępstwa procesowego, a nadto koszty postępowania egzekucyjnego i wynagrodzenia pełnomocników w tym postępowaniu.
ROZDZIAŁ II
POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZASAD REJESTRACJI W SERWISIE ORAZ KORZYSTANIA Z SERWISU
§ 4. Zawarcie umowy o korzystanie z Serwisu – rejestracja; zasady korzystania z Serwisu
1. Operator umożliwia, za pośrednictwem Serwisu, zawarcie z nim umowy o korzystanie z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, polegających na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do poszczególnych funkcjonalności Serwisu, dostępnych dla Użytkowników nieodpłatnie lub odpłatnie. Przy czym wybrane, odpłatne funkcjonalności Serwisu mogą być dostępne dla Użytkowników po zawarciu z Operatorem odrębnej umowy na piśmie lub w innej, wskazanej przez Operatora formie albo po zaakceptowaniu przez Użytkownika odrębnego regulaminu korzystania z takiej odpłatnej funkcjonalności Serwisu.
2. Zawarcie umowy z Operatorem, o jakiej mowa jest w ust. 1 zdanie pierwsze niniejszego paragrafu, następuje z chwilą pozytywnego zakończenia przez Użytkownika rejestracji w Serwisie, co skutkuje utworzeniem Konta. Przedmiotowa umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
3. W celu dokonania rejestracji w Serwisie osoba zainteresowana korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu zobowiązana jest wypełnić formularz rejestracyjny obejmujący następujące dane: imię, nazwisko, adres email (dane podstawowe – ich podanie jest obowiązkowe) oraz numer telefonu (dane podstawowe – ich podanie jest nieobowiązkowe), login, hasło (dane do logowania – ich podanie jest obowiązkowe) oraz zaakceptować aktualną treść Regulaminu, i jeśli występuje, przepisać kod z obrazka umieszczonego pod formularzem i nacisnąć przycisk ‘Wyślij’. Następnie osoba zainteresowana korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu powinna kliknąć w link aktywacyjny, jaki zostanie jej przesłany przez Operatora na podany w formularzu adres email. Formularz rejestracyjny powinien zostać wypełniony przez osobę rejestrującą się w Serwisie zgodnie z prawdą, tj. wpisywane dane powinny odpowiadać stanowi faktycznemu, pod rygorem odpowiedzialności odszkodowawczej za podanie danych nieprawdziwych, w tym ewentualne szkody wyrządzone w ten sposób osobom trzecim. Użytkownik jest zobowiązany na bieżąco i niezwłocznie aktualizować swoje dane w Serwisie, jeżeli nastąpiła ich zmiana.
Osoba zainteresowana korzystaniem z usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu może zarejestrować się w Serwisie również poprzez wykorzystanie swojego konta w serwisie Facebook. W takim przypadku postanowienia objęte zdaniami poprzedzającymi stosuje się odpowiednio.
4. Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest udostępnianie przez Użytkownika danych umożliwiających zalogowanie się na Konto osobom trzecim. Cesja praw do Konta na osobę trzecią wymaga uprzedniej zgody Operatora.
5. Zabronione jest prowadzenie przez Użytkowników jakichkolwiek działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu oraz umieszczanie materiałów niezwiązanych z tematyką Serwisu.
6. Zabronione jest umieszczanie przez Użytkowników w Serwisie, w jakiejkolwiek formie, reklam, ofert lub materiałów promocyjnych konkurencyjnych serwisów WWW, chyba że za uprzednią zgodą Operatora.
Osoby trzecie mają prawo prowadzenia w Serwisie konkurencyjnej wobec Operatora działalności wyłącznie na podstawie uprzednich, indywidualnych uzgodnień z Operatorem, co do warunków prowadzenia takiej działalności w ramach Serwisu. Operator jest uprawniony uniemożliwić dostęp do danych zamieszczonych w Serwisie z naruszeniem postanowień niniejszego ustępu.
7. Użytkownik zalogowany na Koncie, uzyskuje możliwość korzystania, na zasadach obowiązujących zalogowanego Użytkownika, także z innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora, których wykaz znajduje się tutaj.

§ 5. Usługi dostępne dla Użytkowników
Każdy Użytkownik, który dokonał rejestracji w Serwisie, zgodnie z § 4 ust. 3 Regulaminu, może na zasadach określonych w Regulaminie, korzystać z następujących usług:
1) przeglądać udostępnione przez Operatora w Serwisie dane, w szczególności oferty dotyczące gastronomii, artykuły, ogłoszenia, porady, zapytania a także materiały w postaci zdjęć i filmów,
2) dodawać i aktualizować wprowadzane przez siebie dane, produkty i usługi,
3) przesyłać zapytania do ekspertów, którzy działają w ramach Serwisu na podstawie odrębnych umów zawartych z Operatorem.
4) składać zapytania ofertowe przedsiębiorcom obecnym w Serwisie,
5) dodawać komentarze i opinie, oceny do treści zamieszczonych w Serwisie,
6) udostępniać dane dotyczące swojej działalności gospodarczej, powiązanej z tematyką Serwisu w formie tzw. wizytówek firm, w formacie określonym przez Operatora; Użytkownik, który założył w Serwisie wizytówkę, może ją udostępniać także w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Operatora, których wykaz znajduje się tutaj, z zastrzeżeniem, że Operator jest uprawniony nie aktywować albo usunąć daną wizytówkę z jednego z przedmiotowych serwisów internetowych o ile uzna, że jej treść nie odpowiada profilowi danego serwisu internetowego Operatora albo z innych względów może być ona szkodliwa dla danego serwisu internetowego albo Operatora.
7) uczestniczyć w dyskusjach prowadzonych przez Użytkowników na forum Serwisu;
8) umieszczać w Serwisie reklamy, katalogi produktów, itp., na zasadach odrębnie ustalonych z Operatorem oraz za wynagrodzeniem należnym Operatorowi;
9) brać udział w konkursach, których warunki będą określone w odrębnych regulaminach;
10) dodawać w Serwisie materiały w postaci zdjęć lub filmów, odpowiadających profilowi Serwisu oraz poszczególnym kategoriom;
11) korzystać z innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora, których wykaz znajduje się tutaj, na zasadach zalogowanego Użytkownika.

§ 6. Własne treści – Licencja
1. Umieszczając w Serwisie własne dane (treści), które stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych, Użytkownik oświadcza, że stworzył je samodzielnie i/lub przysługuje mu do nich pełnia autorskich praw majątkowych albo uzyskał od podmiotu, któremu te prawa przysługują, licencję lub upoważnienie do umieszczenia takich danych (treści) w Serwisie, w co najmniej takim zakresie, by zgodnie z prawem Użytkownik mógł udzielić Operatorowi licencji na korzystanie z takich danych (treści), o jakiej mowa w ustępie kolejnym. Na potrzeby Regulaminu dane (treści), o jakich mowa jest w zdaniu poprzedzającym, określa się dalej jako: Własne Treści.
2. Umieszczając w Serwisie Własne Treści Użytkownik udziela Operatorowi niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej terytorialnie oraz czasowo licencji na:
1) korzystanie, w tym utrwalanie i zwielokrotnianie w jakikolwiek sposób i formie, oraz rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób Własnych Treści, w tym w celu udostępniania ich w ramach Serwisu oraz innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora, których wykaz znajduje się tutaj, w szczególności w taki sposób, by każdy, w dowolnie wybranym czasie i miejscu, mógł mieć do nich dostęp, za pośrednictwem sieci Internet lub innej sieci służącej do przesyłu danych, odpłatnie lub nieodpłatnie, według swobodnego wyboru Operatora; przy czym Użytkownik uprawniony jest w każdej chwili usunąć Własne Treści w całości lub w części z Serwisu oraz innych serwisów internetowych prowadzonych przez Operatora;
2) dokonywanie modyfikacji Własnych Treści w takim zakresie, by umożliwić ich prawidłowe udostępnianie w ramach Serwisu oraz serwisów internetowych, o jakich mowa jest w pkt. 1 powyżej, a także w celu dokonania korekty oczywistych błędów lub omyłek, w szczególności pisarskich, stylistycznych, ortograficznych, interpunkcyjnych. W szczególności Operator jest uprawniony do edytowania tzw. Zapytań, jeśli uzna, że Użytkownik sformułował zapytanie w sposób nieprecyzyjny.
3. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność prawną za Własne Treści umieszczane przez niego w Serwisie.
4. Operator umożliwia Użytkownikom, pod warunkiem zawarcia odrębnej, pisemnej Umowy, dodawanie Własnych Treści płatnych w zakresie i na warunkach określonych w umowie zawartej przez Użytkownika z Operatorem.
5. Użytkownik umieszczając w Serwisie Własne Treści wyraża zgodę na ich eksportowanie przez Operatora do innych serwisów internetowych, z którymi w danym momencie współpracuje Operator, celem ich udostępniania, w szczególności w sieci Internet, przez takie serwisy. Jeżeli w ramach Własnych Treści Użytkownik udostępnił w Serwisie dane osobowe swoje lub osoby trzeciej, powyższa zgoda na eksportowanie Własnych Treści obejmuje także takie dane osobowe. W celach informacyjnych Operator udostępnia Użytkownikom aktualną listę serwisów, do których Operator eksportuje Własne Treści Użytkowników. Wyrażenie powyższej zgody przez Użytkownika nie zobowiązuje Operatora do eksportowania Własnych Treści do innych serwisów internetowych i nie może stanowić podstawy do dochodzenia takiego żądania przez Użytkownika względem Operatora.
ROZDZIAŁ III
DANE UŻYTKOWNIKÓW – POLITYKA PRYWATNOŚCI
§ 7. Dane osobowe Użytkowników
1. Operator jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym w rozumieniu Rozporządzenia, podanych przez Użytkownika w trakcie rejestracji w Serwisie lub w odrębnej umowie zawartej z Operatorem. Przekazanie danych osobowych przez Użytkowników będących osobami fizycznymi korzystającymi z Serwisu bez związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne (obowiązkowe), w zakresie następujących danych: imię, nazwisko, adres email, w razie podjęcia przez Użytkownika decyzji o rejestracji w Serwisie.
2. Operator jest ponadto administratorem danych osobowych podanych przez Użytkownika w toku składania zapytań, przy wykorzystania modułu Serwisu – Zapytania poza danymi wpisanymi przez Użytkownika w polu „Treść” formularza zapytań [w tym zakresie Operator jest podmiotem, któremu Użytkownik powierza określone dane osobowe do przetwarzania]. Użytkownicy, którzy podają swoje dane osobowe w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzającym wyrażają zgodę na ich późniejsze udostępnianie przez Operatora osobom trzecim – przedsiębiorcom posiadającym w Serwisie swoją wizytówkę, zgodnie ze wskazaniami Użytkownika zawartymi w jego zapytaniu.
3. Dane osobowe będą wykorzystywane przez Operatora wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rejestracji Użytkownika w Serwisie oraz innych serwisach prowadzonych przez Operatora, których wykaz znajduje się tutaj, o ile Użytkownik wyrazi na to zgodę, oraz w celu właściwego świadczenia przez Operatora usług dostępnych w ramach Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Dane osobowe Użytkowników mogą być wykorzystywane przez Operatora w celach marketingowych i promocyjnych Operatora oraz Serwisu, wyłącznie za wyraźną zgodą Użytkowników.
4. Dane osobowe Użytkownika nie będą dostępne dla innych Użytkowników Serwisu, poza danymi, które Użytkownicy dobrowolnie zdecydują się udostępnić w ramach swojego profilu w Serwisie, w ramach Własnych Treści oraz w ramach swoich zapytań.
5. Każdy Użytkownik jest uprawniony do wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i żądania ich usunięcia.
6. Operator zapewnia, iż dokłada wszelkich starań, by przetwarzanie danych osobowych Użytkowników odbywało się z największym poszanowaniem prywatności osób, których dane są przetwarzane oraz z najwyższą dbałością o bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zapewnia, iż podjął wszelkie przewidziane przepisami prawa środki zmierzające do zabezpieczenia zbiorów danych osobowych przed dostępem osób nieupoważnionych, stosując się do przepisów Rozporządzenia.
7. Użytkownik ma możliwość wyrażenia w sposób w pełni dobrowolny i wyraźny zgody na otrzymywanie od Operatora newsletterów, na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej (email). Newslettery mogą zawierać informacje m.in. o działaniu Serwisu, programów partnerskich, a także informacje handlowe, w tym materiały promocyjno-reklamowe mające za przedmiot Operatora, programy partnerskie – istniejące oraz nowe, oraz Serwis. Użytkownik w każdej chwili może zrezygnować z usługi doręczania mu newsletterów.
8. Użytkownik, który złożył zapytanie lub zapytania, o jakich mowa jest w ust. 2 niniejszego paragrafu, a chce zrezygnować z otrzymywania odpowiedzi od podmiotów wskazanych w ust. 2 powyżej, powinien w ramach swojego Konta zmienić status odpowiednio zapytania lub zapytań z „aktywny” na „nieaktualne”, bądź wysłać odpowiednią prośbę do Operatora na adres wskazany w § 1 pkt 1 (listownie) lub § 2 ust. 1 Regulaminu (mailowo).
9. Przedsiębiorcy, którzy posiadają w Serwisie swoją wizytówkę, mają możliwość zaznaczenia w ramach swojego Konta, że nie chcą otrzymywać powiadomień o zapytaniach innych Użytkowników Serwisu. Jeżeli Przedsiębiorca nie skorzystał z tego uprawnienia, może on w każdej chwili wysłać odpowiednią prośbę do Operatora, na adres wskazany w § 1 pkt 1 Regulaminu (listownie) lub § 2 ust. 1 Regulaminu (mailowo), o zablokowanie powiadomień o zapytaniach innych Użytkowników. Do czasu skorzystania przez przedsiębiorcę, posiadającego w Serwisie wizytówkę, z uprawnień o jakich mowa jest w zdaniach poprzedzających, uznaje się, że wyraził on swą zgodę na przesyłanie mu, na podany przez niego adres email, powiadomień o zapytaniach innych Użytkowników Serwisu, w tym przez Operatora.

§ 8. Gromadzenie przez Operatora danych innych niż osobowe
1. Operator jest administratorem danych osobowych lub podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych zwane dalej: Rozporządzeniem) udostępnianych przez Użytkownika w celu świadczenia im usług będących przedmiotem niniejszego Regulaminu. Operator, jako administrator tych danych dba o ich bezpieczeństwo w szczególności chroni przed dostępem osób nieupoważnionych.
2. Operator gromadzi informacje o adresach IP urządzeń, które łączą się z Serwisem dostępnym pod adresem www.knajpki.pl . Zebrane w ten sposób dane służą analizie i weryfikacji działania Serwisu. W oparciu o te dane budowane są np. statystyki odwiedzin.
2. Informacje o numerach IP wykorzystywane są także w celach technicznych.
3. Niektóre obszary Serwisu wykorzystują cookies – pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia korzystania z niektórych funkcjonalności Serwisu.
4. Operator może gromadzić też adresy i adresy elektroniczne Użytkowników oraz inne dane wprowadzone przez Użytkowników do serwisu jako Własne Treści.
5. Operator informuje, że Użytkownikowi przysługują wszelkie uprawnienia wynikające z Rozporządzenia, a w szczególności te określone w Rozdziale IV Sekcja I i II Rozporządzenia.
ROZDZIAŁ IV
ROZWIĄZANIE UMOWY
§ 9. Rozwiązanie umowy i usunięcie Konta
1. Umowa zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem może zostać przez Użytkownika rozwiązana w każdej chwili, poprzez złożenie żądania usunięcia Konta, z zastrzeżeniem umów odrębnie zawartych z Operatorem, które mogą przewidywać inny termin lub sposób ich rozwiązania przez Użytkownika oraz poniższych postanowień.
2. W przypadku rozwiązania umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem, Użytkownik traci możliwość dostępu do usług świadczonych przez Operatora w ramach Serwisu, poza usługami dostępnymi dla wszystkich użytkowników Internetu, bez względu na to, czy zarejestrowali się w Serwisie.
ROZDZIAŁ V
WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI OPERATORA, TRYB REKLAMACYJNY, TRYB ZMIANY REGULAMINU
§ 10. Wyłączenie odpowiedzialności Operatora
1. Wszelkie wyłączenia odpowiedzialności Operatora, przewidziane w § 10 Regulaminu, stosuje się wyłącznie wobec Użytkowników niebędących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Wobec Użytkowników będących konsumentami w rozumieniu Kodeksu cywilnego stosuje się w tym zakresie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Operator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Użytkownika, w szczególności odszkodowawczej, za zakłócenia w prawidłowym funkcjonowaniu Serwisu, a także utratę danych Użytkownika, powstałe w wyniku działania siły wyższej, osób trzecich a także w wyniku działania Operatora zmierzającego do poprawy funkcjonalności Serwisu. Operator zobowiązuje się w miarę możliwości informować z wyprzedzeniem Użytkowników o zakłóceniach w funkcjonowaniu Serwisu, w szczególności o przerwach konserwacyjnych.
3. Operator nie odpowiada za działania osób trzecich polegające na niezgodnym z powszechnie obowiązującym prawem lub Regulaminem wykorzystywaniu funkcjonalności Serwisu lub materiałów umieszczonych w Serwisie.
4. Operator nie odpowiada ponadto wobec Użytkowników i osób trzecich za:
1) treść danych zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie,
2) jakiekolwiek szkody Użytkownika spowodowane nieprawidłowym zapisem lub odczytem danych pobieranych przez Użytkowników z Serwisu,
3) szkody powstałe w wyniku wyłączenia lub awarii systemu teleinformatycznego, awarii sieci energetycznej,
4) niemożność zalogowania się w Serwisie spowodowaną w szczególności jakością połączenia, awarią systemu teleinformatycznego lub sieci energetycznej, błędną konfiguracją oprogramowania Użytkownika;
5. Całkowitą odpowiedzialność za treść i zawartość wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty email do Operatora lub innych Użytkowników ponosi Użytkownik, z uwzględnieniem własnej odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem.

§ 11. Reklamacje
1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres kontakt@fontii.pl lub listownie na adres Operatora wskazany w § 1 pkt 1.
3. Operator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej (email), Użytkownik wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Operatora również w formie emaila.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji, z zastrzeżeniem postanowień ust. 3 powyżej.

§ 12. Zmiany Regulaminu
1. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.
2. Wszelkie zmiany Regulaminu zostaną uwidocznione w Serwisie z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian.
3. Zmiany Regulaminu wiążą Użytkowników od dnia wskazanego przez Operatora jako dzień wejścia w życie zmian Regulaminu, z zastrzeżeniem możliwości rozwiązania umowy przez Użytkownika w trybie natychmiastowym (§ 9 Regulaminu).
ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 13. Wejście w życie Regulaminu
Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.

§ 14. Dostępność treści Regulaminu
1. Aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem www.knajpki/regulamin, a także w siedzibie Operatora.
2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

§ 15. Prawo i właściwość sądu
1. Prawem właściwym jest prawo polskie, w tym w szczególności: Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
2. Wszelkie spory wynikłe między Operatorem a Użytkownikami będą rozwiązywane ugodowo, a w razie niedojścia do porozumienia, spór rozstrzygnie właściwy rzeczowo sąd powszechny z siedzibą w Poznaniu. Postanowienia objęte zdaniem poprzedzającym nie wiążą konsumentów w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Knajpki.pl